Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych zostało powołane w roku 2000.
     Od grudnia 2003 roku Stowarzyszenie przejęło od Miasta Szczecina zadanie prowadzenia Warsztatu Tarapii Zajęciowej.

     Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie kompleksowej rehabilitacji w zakresie opieki, leczenia, edukacji, aktywizacji społecznej, zawodowej, mieszkalnictwa chronionego, opieki prawnej, zabezpieczenia socjalnego i rekreacji.

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez:
- tworzenie warunków do pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego rozwoju osób niepełnosprawnych;
- inicjowanie i organizowanie różnych usług, form, placówek prowadzących działalność medyczną, psychologiczną, społeczną, zawodową i prawną na potrzeby własne Stowarzyszenia i na zlecenie innych jednostek;
- inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i prawnej w stosunku do rodziców, profesjonalistów i osób innych;
- prowadzenie działalności propagandowej, informacyjnej i naukowej;
- współdziałanie z organami administracji państwowej, organizacjami społecznymi, krajowymi i zagranicznymi;
- prowadzenie działalności gospodarczej w celu pozyskania środków finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia;
- podejmowanie innej działalności zgodnej z postanowieniami statutu;
- cały dochód przeznaczony jest na działalność statutową Stowarzyszenia;

Adres do korespondencji:
70-893 Szczecin
ul. Przyszłości 21
e-mail: stowarz@op.pl